ลานปฎิบัติธรรมวัดสีระมัน

, 01 มกราคม 2553


ได้มีการจัดกิจกรรมในวัดตลอดทั้งปี เช่น การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางชุมชนเป็นสถานที่บวชศีลจาริณีปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของผู้คนมาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก