นายวิรัช เขียวชะอุ่ม

, 02 มกราคม 2553

นายวิรัช เขียวชะอุ่ม
เกิดวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
ที่อยู่ ๖๙/๘๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๕ ๓๑๙๗

ชีวิต การศึกษาและการทำงาน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีไทย จากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันรับราชการครู สอนวิชาดนตรีไทย โรงเรียนถาวรานุกูล
จังหวัดสมุทรสงคราม และสอนระนาดเอก (นอกเวลาราชการ) ให้แก่เยาวชนที่มี
ความสนใจในดนตรีไทยทุกวัน โดยไม่คิดค่าตอบแทน

ลักษณะการเรียนรู้และการถ่ายทอด

เริ่มสนใจดนตรีไทย (ระนาดเอก) ตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๔
จากครูบุญสม วิไล (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ระดับมัธยมศึกษาจาก
พ.จ.อ.สมาน แก้วละเอียดครูปี่พาทย์ไทย จากอำเภออัมพวา
และระดับปริญญาตรี ได้ศึกษาจากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
สาขาดนตรีไทย

ผลงาน

นายวิรัช เขียวชะอุ่ม เป็นครูสอนวิชาดนตรีไทย (ระนาดเอก)
ที่โรงเรียนถาวรานุกูลได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดนตรีไทย
เดี่ยวระนาด จนได้รับรางวัลอย่างมากมาย ปัจจุบันได้ถ่ายทอด
องค์ความรู้การเล่นระนาดเอกแก่นักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล
และยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีจิตใจที่อ่อนโยน
ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน

องค์ความรู้

มีความรู้ด้านดนตรีไทย (ระนาดเอก) เนื่องจากมีคาวมชื่นชอบ
เล่นดนตรีไทย และแสวงหาความรู้ตั้งแต่ศึกษาในระดับประถมศึกษา
จากครูบุญสม วิไล (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ต่อมาในระดับมัธยมศึกษา
ได้ศึกษาระนาดเอกจากครู พ.จ.อ.สมาน แก้วละเอียด

การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง

นายวิรัช เขียวชะอุ่ม เป็นครูผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมมา
โดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ
ถ่ายทอดวิชาความรู้การเล่นระนาดเอก และเครื่องดนตรีไทยชนิดอื่นๆ
นอกเวลาราชการ ให้กับนักเรียน และเยาวชน โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ
ทั้งสิ้น จึงทำให้มีนักเรียน และเยาวชน มาเล่นดนตรีไทยเพิ่มขึ้น