วัดบางเกาะเทพศักดิ์

, 02 มกราคม 2553


วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ตั้งอยู่ที่บ้านบางเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามวัดบางเกาะ เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2300 ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง และได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2320 จากการสอบถามจากเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้ความว่า สมัยโบราณชื่อว่า วัดเกาะกาหลง ต่อมาเปลี่ยนชื่อว่า วัดบางเกาะกรรณิการาม ใกล้ๆ กับวัดนี้มีวัดร้างอยู่หนึ่งวัด ชื่อว่า วัดจำปาศักดิ์ ปี พ.ศ. 2496 จึงได้รวม 2 วัด เป็นวัดเดียวกันชื่อว่า วัดบางเกาะเทพศักดิ์วัดบางเกาะเทพศักดิ์เป็นวัดที่มีโชคดี ได้เจ้าอาวาสเป็นพระนักพัฒนาในแต่ละด้าน

นับตั้งแต่เจ้าอาวาสองค์ที่ 5 คือ พระอธิการจุ้ย และเจ้าอาวาสองค์ต่อๆ มา คือ

พระอธิการทอง พระอธิการเซ่ง พระวินัยธรหริ่ม และเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ต่างก็มีความสามารถในแต่ละด้าน เช่น การก่อสร้าง สถาปนิก ศิลปะ และการศึกษา วัดบางเกาะเทพศักดิ์จึงมีศาสนสถานที่บริบูรณ์ทั้งอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ หอพระไตรปิฎก หอฉัน ศาลาท่าน้ำ โรงเรียนประถมศึกษา ฯลฯ ทั้งการศึกษาด้านธรรมะ กัมมัฏฐาน ก็เจริญรุ่งเรือง วินัยของสงฆ์ก็เคร่งครัดการประพฤติปฏิบัติดี ประชาชนก็เลื่อมใสศรัทธาเต็มใจบริจาคปัจจัย และสิ่งของจำนวนมาก จึงเป็นวัดที่ควรศึกษาและควรชมวัดหนึ่งสิ่งสำคัญของวัด ที่ควรชม และนมัสการ ได้แก่1. พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น2. พระพุทธรูปประจำอุโบสถ 12 องค์ แกะสลักด้วยศิลาแดง3. มณฑปพระพุทธบาทจำลอง และภาพผนังอันงดงาม สร้างโดยพระอาจารย์ทรัพย์

จนฺทสโร ซึ่งเป็นพระภิกษุปูชนียบุคคลของวัดบางเกาะฯ และประชาชนทั่วไป4. วิหารพระพุทธวรญาณมหาวิหาร เป็นวิหารจัตุรมุขที่สวยงามมาก บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อทองเหลืองปางอุ้มบาตร และรูปหล่อ

บรรพบุรุษของท่าน (เจ้าคุณตา) สร้างโดยพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)

เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชาวสมุทรสงคราม

เกิดที่ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา ท่านเคยบวชเณรอยู่ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์

และเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทรัพย์ จนฺทสโร5. ชมการแสดงหุ่นกระบอก นักเรียนประถมของวัดบางเกาะฯ เชิดหุ่นกระบอกได้เก่งมาก

เพราะมีครูอาจารย์ที่เป็นลูกหลานของครูหุ่นอัมพวา เป็นผู้สอนให้ แต่ต้องไปชมการ

แสดงที่วสัดภุมรินทร์กุฎีทอง เพราะมีโรงเรียนบ้านดนตรี อยู่ที่วัดนี้ การติดต่อได้

ทั้งที่วัดบางเกาะฯ และวัดภุมรินทร์ฯใกล้วัดบางเกาะเทพศักดิ์ ออกจากวัดแล้วเลี้ยวขวาประมาณ 100 เมตร มีต้นลิ้นจี้พันธุ์ “ค่อม” อายุ 100 กว่าปี อยู่ในสวนของกำนันเฉลิมศักดิ์ บุษบก ทางเข้าสวนอยู่ซ้ายมือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เคยเสด็จมาทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2530 (ผู้เฒ่าบางคนที่มีสวนผลไม้อยู่ใกล้บอกว่า อายุของลิ้นจี้ต้นนี้น่าจะใกล้ 200 ปี)การเดินทาง การเดินทางไปวัดบางเกาะเทพศักดิ์ สะดวกทั้งทางบก และทางน้ำ หน้าวัด คือ คลองแควอ้อม หลังวัด คือ ถนนผลไม้ เข้าทางเดียวกับทางเข้าวัดอินทาราม เลยวัดบางแคน้อยแล้วซ้ายมือมีทางแยก มีป้ายบอกทางหลวงชนบท หมายเลข ส.ส. 4004

ขับตรงไปประมาณ 2กิโลเมตร จะถึงวัดบางเกาะฯ เป็นวัดแรก มีป้ายใหญ่อยู่หน้า

วัดทางขวามือเจ้าอาวาส : พระครูปิยธรรมากร

ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต 2โทร. 034 – 761800 , 034 – 735253 , 081 – 9819130ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระวิชัย สิริวิชโยโทร. 034 – 735248 , 089 – 9246473