สื่อประกอบการบรรยาย

, 01 มกราคม 2553


สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อประสมมีหลายรูปแบบสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ อาจจะเป็นในรูปของข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว โดยผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตา ซึ่งมีคุณค่าต่อการศึกษาและการสอน เพราะเป็นศูนย์รวมแห่งความสนใจ ช่วยให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้รวดเร็ว จำได้นาน และเกิดการเรียนรู้อย่างมีมิติ

สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อหรือวัสดุ ที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้สื่อประเภทต่างๆ ได้ ตามที่ต้องการดังนี้

ซีดีรอม :CD-ROMหมายถึง แผ่น Compact Disc ที่เก็บข้อมูลชนิดตัวอักษร ภาพ, ภาพเคลื่อนไหว, แสง สี เสียง ไว้ในแผ่นเดียวกัน ใช้กับเครื่องอ่านซีดีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร์

วีดิทัศน์ :VCหมายถึง ม้วนวิดีโอเทปที่เก็บสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง ไว้ในแถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้กับเครื่องเล่นวิดีโอเทป

เทปคาสเซ็ท :TCหมายถึง ม้วนเทปคาสเซ็ทที่เก็บเฉพาะสัญญาณเสียงไว้ใน แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้กับเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ท

วีดีโอ-ซีดี :VCDหมายถึง แผ่น Compact Disc ที่เก็บสัญญาณภาพ, ภาพเคลื่อนไหว และสัญญาณเสียง ไว้ในแผ่นเดียวกัน สามารถใช้กับเครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี และเครื่องอ่านซีดีรอมได้

แผ่นดิสก์ :DISKหมายถึง แผ่น Floppy Disk ขนาด 3/4 นิ้ว ใช้ประกอบกับ หนังสือในสำนักหอสมุด ใช้กับเครื่องอ่าน Floppy Drive (A:) ของเครื่องคอมพิวเตอร์

ซีดี :CDหมายถึง แผ่น Compact Disc ที่เก็บเฉพาะสัญญาณเสียง เพียงอย่างเดียวไว้ในแผ่นCD ใช้กับเครื่องเล่นซีดี วีซีดี ดีวีดี และเครื่องอ่านซีดีรอมของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดทำ "โครงการรวมใจรักชาติ รักแผ่นดินและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์" วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีสือประกอบการบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์