วัดวังแดง

, 01 มกราคม 2553

วัดวังแดง เป็นวัดในพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดวังแดงมีประวัติการก่อสร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 1920 ในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ชื่อวัดตั้งขึ้นตามชื่อหมู่บ้าน ต่อมาได้ทรุดโทรมลงและได้กลายเป็นสภาพเป็นวัดร้างไป เมื่อประชาชนมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นจึงได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์จนสมบูรณ์ ในบริเวณวัดจะมีโรงเรียนวัดวังแดงตั้งอยู่ด้วยเป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี