ประเพณีเข้ากรรมรุกขมูล

, 02 มกราคม 2553

ประเพณีเข้ากรรมรุกขมูล เป็นประเพณีที่คณะสงฆ์อำเภอแม่ลาวร่วมกับคณะศรัทธาวัดดอยหม้อ จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งภายในบริเวณวัดดอยหม้อมีกุฏิสำหรับพระสงฆ์หลายหลัง มีบริเวณให้นั่งสมธิมีศาลาปฏิบัติธรรม เหมาะสมแก่การเข้ากรรม รุกขมูลอย่างยิ่ง คำว่า”เข้ากรรม “มาจากคำว่า เข้าปริวาสกรรม คือพิธีอยู่กรรมของพระภิกษุผู้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสและเข้าปริวาสกรรมนี้คนล้านช้างและไทอีสานได้นำมาใช้โดยตัดคำ ปริวาส ออกเหลือเป็นเข้ากรรมและเปลี่ยนเขียนตามอักษรวิธีของตนเป็น เข้ากำ หรือเข่ากำ บุญเข้ากรรมคือ การทำบุญประจำเดือนอ้าย ซึ่งเป็นเดือนแรกของปี เป็นเดือนแรกที่ภิกษุผู้ละเมิดศีลของสงฆ์ ในหมวดสังฆาทิเสส ซึ่งเป็นอาบัติหนัก รองจากปาราชิก(อาบัติหนักที่สุด)ผู้ละเมิดต้องเข้ากำแล้วทั้ง ๑๓ ข้อจึงจะพ้นโทษกับเป็นภิกษุ ผู้มีศีลบริสุทธิ์ต่อไป