วัดป่าสักน้อย

, 02 มกราคม 2553


วัดป่าสักน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบล ป่าสัก อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เดิมวัดนี้ชื่อว่าวัดบ้านหม้อท่าล้อปิ่นคำ สาเหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านหม้อท่าล้อปิ่นคำนั้นไม่มีใครทราบประวัติแน่ชัด โดยมีพระญาแสนใจ เป็นผู้ใหญ่บ้านปกครองคนแรก ซึ่งได้อพยพราษฏรมาจากจังหวัดลำพูนประมาณ ๓๐ ครอบครัว มาตั้งรากฐานอยู่ที่นี่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๗ โดยได้สร้างอารามเพื่อเป็นที่ทำบุญ และได้นิมนต์พระมิ่งเมือง จอมหงษ์ มาอยู่ ต่อมาปี ๒๔๐๐ จึงได้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น และได้พัฒนามาเรื่อยๆ และได้เปลี่ยนจากวัดบ้านหม้อท่าล้อปิ่นคำ มาเป็นวัดป่าสักน้อย และบ้านป่าสักน้อย ปัจจุบันมีศรัทธาอุปถัมภ์ ๗๐๐หลังคาเรือนวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง จากกรมการศาสนาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับคัดเลือกเป็นวัดที่มีผลงานดีเด่น