สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงชุม

, 21 กุมภาพันธ์ 2554

วิสัยทัศน์
ทิวทัศน์สวย น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีความรู้ สู้อาชีพ สร้างสุขภาพอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงชุม มุ่งเน้นการให้ประชาชนมีการคมนาคมที่ดี และมีการให้ประชาชนมีความรู้ มีอาชีพที่ดี ตลอดจนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ โดยไม่ลืมที่จะใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
นอกจากจะเน้นในเรื่องดังกล่าวตามวิสัยทัศน์แล้ว สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงชุม ยังได้มีการอนุรักษ์ สืบทอด งานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วย เช่น การจัดงานวันสงกรานต์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในตำบล ด้วยการจัดงานวันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา ฯลฯ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดเป็นอย่างดี เช่น การนำพลังมวลชนเข้าร่วมงานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๔ ภูมิภาค ของจังหวัดกาญจนบุรีด้วย