วัดถ้ำอินทนิล อำเภอแม่สอด

, 02 มกราคม 2553


วัดถ้ำอินทนิล ตั้งอยู่เลขที่ 261 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดธรรมยุต โดยพระสงฆ์เข้ามาบุกเบิกถ้ำเมือปี พ.ศ. 2527 เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม และจุดสำคัญของวัดถ้ำอินทนิล คือ "อุโบสถ" กลางถ้ำวัดถ้ำอินทนิล ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อสร้างวัด เมื่อว้นที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 และได้รับอนุญาตให้สร้างวัด โดยกรมการศาสนา เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2533 และได้ประกาศตั้งเป็นวัด โดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2534 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ให้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 19 พฤษจิกายน พ.ศ.2536 และเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระครูภาวนา ปุญโญภาส