อภิธัมมัตถสังคหะ

, 02 มกราคม 2553


เป็นเอกสารโบราณ (เอกสารเลขที่ ชบ.ส.35) จัดอยู่ในประเภทหนังสือไทยเนื้อหาสาระเป็นเรื่องของบทสวดพระหัสสะนัยกัณตังนิฏจิตังและบทสวดสาทมพาน พร้อมด้วยบทสวดพระอภิธัมมัตถสังคหะ