วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

, 15 มีนาคม 2554


วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านดอนมะสังข์ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินทั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ งาน ๕๓ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๔๔.๔๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๔.๖๘ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาเป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือหอไตร หอฉัน หอสวดมนต์และมณฑป ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ฐานกว้าง ๑๗๑ เมตร สูง ๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ เจดีย์ มิได้หักพัง วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ที่ได้ชื่อว่าวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ เพราะได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาก่อนแล้วจึงสร้างวัดภายหลัง ผู้สร้างวัด คือนายอ่อน แซ่จึง นายไวิพราหมณ์ และนายศรีปราชญ์ นับตั้งแต่พระอธิการก๊ก เป็นเจ้าอาวาส ได้จัดสร้างเสนาสนสนะประจำอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ ต่อมาพระครูแสวง ฐานกโร เป็นเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้เริ่มบูรณะวัด ซ่อมแซมอุโบสถ กุฏิ และศาลาการปรียญ และได้สร้างหอไตร หอฉัน และหอสวดมนต์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙.๔๕ การบริหารและการปกครองมีอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระคำ รูปที่ ๒ พระกลัด รูปที่ ๓ พระเฮ้ย รูปที่ ๔ พระก๊ก รูปที่ ๕ พระครูแสวง ฐานกโร พ.ศ. ๒๕๐๒-ปัจจุบัน