การทำไร่นาสวนผสม

, 17 มีนาคม 2554

ทำไร่นาสวนผสม มีการปลูกข้าวเป็นหลัก และผักชี คะน้า กวางตุ้ง มะเขือ เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จะปลูกพืชอื่นหมุนเวียนกันไป โดยแบ่งเนื้อที่ในการปลูกข้าวโพด แตงไทย พริก มะขามเทศหวาน มะม่วง มะพร้าว กล้วย มะละกอ ฝรั่ง ภายในบ่อจะมีผักกะเฉดน้ำ 1 บ่อ บัวหลวง 1 บ่อ และบ่อเลี้ยงปลา 4 บ่อ (บ่อ เป็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง สระน้ำหรือคูน้ำ)ทำนา 400 กระสอบ ข้าวโพด 1 ไร่ๆ ละ 6,000 บาท กล้วยประมาณ 200 เครือ แตงไทย 2 ไร่ๆ ละ 30,000 บาท