ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์

, 21 มีนาคม 2554

เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาในวัดให้แก่เยาวชนที่สนใจในด้านพระพุทธศาสนา