เทศบาลตำบลเกาะขนุน

, 22 มีนาคม 2554

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมเป็นสุขาภิบาลเกาะขนุน เมื่อวันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผลให้สุขาภิบาลทั่วประเทศ เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลทั้งหมด เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะขนุน ตั้งอยู่ที่ริมถนนพนมสารคาม-สนามชัยเขต เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมและบำรุงรักษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๓.๖ ตารางกิโลเมตร ปัจจุบัน นายวชิรศักดิ์ ศักดิ์ถาวรเลิศ เป็นนายกเทศมนตรี