หมู่บ้านด่านเกวียน

, 22 มีนาคม 2554

บ้านด่านเกวียนเมื่อสมัยก่อน เป็นที่พักของกองเกวียนบรรทุกสินค้าต่าง ๆ จากตัวเมืองโคราชที่จะเดินทางไปยังอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปจนถึงเขมรต่ำ ด่านเกวียนมีลำน้ำมูลไหลผ่านหมู่บ้านและวัดด่านเกวียน เรียกว่า "ท่าทางเกวียน" เป็นท่าที่ต้อนเอาโคกระบือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่ง บริเวณนี้ชาวบ้านเรียกว่า "ด่านเกวียน" มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน บริเวณนี้เป็นจุดแวะพักนอนของกองคาราวานเกวียนที่มาจากที่ต่าง ๆ เพราะจะใช้ลำน้ำมูลสำหรับบริโภค ซึ่งอยู่กึ่งกลางของระยะทางจากด่านกระโทก ถึงเมืองโคราชใช้เวลา 1 คืน ด่านเกวียนนั้นเป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบที่สำคัญของเครื่องปั้นดินเผา เช่น ดินตามตะกุดต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น 80% ของชาวบ้านจะประกอบอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผา ราคาของสินค้าแล้วแต่ตามความยากง่ายและความสวยงามของชิ้นงาน มีนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเที่ยวและซื้อเครื่องปั้นดินเผาเป็นจำนวนมาก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านด่านเกวียนจนถึงปัจจุบัน