วัดใหม่ประตูชัย ตำบลในเมือง

, 22 มีนาคม 2554

เป็นวัดที่มีความสำคัญโดยมีพระอุโบสถเก่าแก่ ประมาณร้อยกว่าปี และมีภาพวาดตามฝาผนังโบสถ์ เป็นภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติแสดงตอน ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และภาพอื่นๆ เข่น พระพุทธองค์ทรงปรางพญามาร ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2472 – 2473