วัดมเหยงคณ์

, 31 มีนาคม 2554


วัดมเหยงคณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๗ บ้านเกาะ (ท่าระหัด) ถนนขุนแผน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ ทิศใต้และทิศตะวันตก จดแม่น้ำท่าจีน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๒๖๑ ไร่ ๑๙ งาน ๗๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๙๑, ๓๗๔๕, ๖๑๕๕, ๖๑๕๗ และ ๘๙๑๗ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีช่อฟ้าใบระกา ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้า ๑๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ศาลาที่พัก ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปนามว่าหลวงพ่อศิลาแลง (หลวงพ่อแดง) ๑ องค์ ประดิษฐานอยู่ด้านทิศตะวันตกของอุโบสถ วัดมเหยงคณ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระมหาต่วน พ.ศ. ๒๔๗๒ – ๒๔๘๘ รูปที่ ๒ พระยิ่ง พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๔๙๒ รูปที่ ๓ พระครูสุวัฒน์กิจจาทร พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๑๗ รูปที่ ๔ พระครูปศรีปริตยาทร (พระมหาสีนวล) พงศ. ๒๕๑๙ – ปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ และ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒