นายอุดร ตันติสุนทร

, 31 มีนาคม 2554


นายอุดร ตันติสุนทร นายอุดร ตันติสุนทร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก (๔ มีนาคม ๒๕๔๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙) เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ที่บ้านเลขที่ ๑๙๘ ถนนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก สมรสกับนางวิมลวรรณ ตันติสุนทร มีบุตรธิดารวม ๖ คนเป็นชาย ๑ คน หญิง ๕ คน ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๑๙๘ ถนนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนพิจิตรคุรุการ ชั้นมัธยมศึกษาสอบเทียบกระทรวงศึกษาธิการจนจบมัธยมศึกษาปีที่ ๘ และจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงาน ๑) เสนอผู้ว่านำไฟฟ้าแรงสูงเข้าแม่สอดก่อนโครงการ ๑ ปี ๒) พาช่างจากประเทศญี่ปุ่นสำรวจที่ตั้งไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่บ้านเด่นไม้ซุงจนสำเร็จ ๓) นำไฟฟ้าเข้าอำเภอบ้านตากครั้งแรกโดยขออนุมัติกรรมการพัฒนาภาคเหนือ ๔) เป็นผู้เสนอขอรัฐบาลจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายที่พม่ายิงข้ามมาฝั่งไทย ทำให้บ้านราษฎรไทยเสียหาย และราษฎรได้รับชดใช้แล้ว ๕) นำไฟฟ้าเข้าตำบลวังหินเป็นแรก ๖) ขออธิบดีกรมทางตัดถนนเข้าปากถ้ำแม่อุสุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ๗) ขอรัฐมนตรี พจน์ สารสิน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ให้กรมทางใช้เครื่องจั)รกลตัดลำห้วยยะโม่ลงบ้านอุ้มผาง ๘) ร่วมกับกำนันแฮค ใจมูล เสนอสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงที่อำเภอบ้านตาก สำรวจออกแบบปี ๒๕๒๖ ๙) ตั้งสถานีทดลองหม่อนไหม ที่อำเภอเมืองตากเพื่อส่งเสริมอาชีพ ๑๐) ตั้งเครื่องเจียระไนพลอย ส่งเสริมอาชีพที่อำเภอแม่สอด ๑๑) ร่วมกับ ส.จ.พลอย ก๋องมั่ง และ นายอำเภอทวี ไทศรีวิชัย เสนอสร้างโรงพยาบาลแม่ระมาดจนได้รับอนุมัติ ๑๒) ร่วมกับราษฎรแม่ตาว แม่กุ ขอการพลังงานแห่งชาติตั้งโรงสูบน้ำไฟฟ้าริมแม่น้ำเมยเป็นแห่งแรก ๑๓) ให้กรมพัฒนาที่ดินสร้างอ่างเก็บน้ำตำบลโป่งแดง ๑๔. ให้กรมชลประทานออกแบบอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จิก ห้วยฉลอม ห้วยแม่ตาวเสร็)แล้ว ๑๕) ให้กรมที่ดินใช้บ้านพักของนายอุดรเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดชั่วคราว เพื่อให้ราษฎร ๕ อำเภอฝั่งตะวันตกติดต่อโอนโฉนดสะดวกรวดเร็วขึ้น เกียรติคุณที่ได้รับ – กิตติบัตรเป็นกำลังสำคัญในการจัดทำ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐เพื่อประโยชน์แก่วิถีประชาธิปไตยของประชาชาติไทย จากสภาร่างรัฐธรรมนูญ – โล่ห์เกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๙ จาก กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ – เพชรน้ำหนึ่งของจังหวัดตาก ด้านพัฒนาและส่งเสริม การศึกษา จังหวัดตาก – ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้อุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างดียิ่งในสาขาพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากชมรมผู้สื่อข่าวส่วนกลาง จ.ตาก – โล่ห์เกียรติคุณเป็นผู้ให้ความรู้ความร่วมมืออุตสาหกรรม ไทย – เมียนมาร์ จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม – พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก – พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงอ้างอิง: ผู้นำท้องถิ่น : ตาก., (ระบบออนไลน์) http://kanchanapisek.or.th., ๒๕๕๔.