บ้านโบราณ

, 04 เมษายน 2554


บ้านอีสานโบราณ เป็นบ้านพักอาศัยทรงอีสานแบบดั้งเดิม ซึ่งอนุรักษ์ให้ดงอยู่ในสภาพเดิม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษา ค้นคว้า ดูงาน เอกลักษณ์สำคัญคือเสายอดธงด้านหน้า ลักษณะบ้านนิยมปลูกแบบใต้ถุนสูง เพื่อใช้ใต้ถุนเป็นที่เลี้ยงสัตว์และใช้เป็นที่ประกอบหัตถกรรมในครัวเรือน ตัวเรือนมีลักษณะโปร่ง มีชานยื่นออกมา สำหรับนั่งพักผ่อนยามกลางคืนและใช้ตากสิ่งของต่างๆในครัวเรีอน