พระครูสาครสิริทัต

, 27 เมษายน 2554

เจ้าอาวาสวัดหนองบัว/เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว

พระครูสาครสิริทัต (ฉลวย) ฉายา นิยโต นามสกุล เปาทุย อายุ ๘๓ พรรษา ๖๓ สังกัดวัด หนองบัว ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร โทรศัพท์ ๐๓๔- ๔๘๐๔๔๔

ชาติภูมิ

เกิด ๗ ฯ ๒ ปี มะเส็ง ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑

บ้านเลขที่ ๕ หมู่ ๔ ตำบล ดอนไผ่ อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร

นามบิดา นายเป๋ เปาทุย เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อาชีพ เกษตรกร

นามมารดา นางซิม เปาทุย เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อาชีพ เกษตรกร

บรรพชา

เมื่ออายุ ๒๐ ปี วัน ๗ ฯ ๖ ค่ำ ตรงกับวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ วัดธรรมจริยาภิรมย์ ตำบล หลักสาม อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร

มี พระปลัดโฉม สุนฺทโร (พระมงคลโมลี) พระอุปัชฌาย์

อุปสมบท

เมื่ออายุ ๒๐ ปี วัน ๗ ฯ ๖ ค่ำ ตรงกับวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

วัดธรรมจริยาภิรมย์ ตำบล หลักสาม อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร

พระอุปัชฌาย์ พระปลัดโฉม สุนฺทโร (พระมงคลโมลี) วัดธรรมจริยาภิรมย์ ตำบล หลักสาม

อำเภอ บ้านแพ้ว จังวัด สมุทรสาคร

พระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์รอด (ไม่ทราบฉายา) วัดธรรมจริยาภิรมย์ ตำบล หลักสาม

อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร

พระอนุสาวนาจารย์ – ตำบล – อำเภอ – จังหวัด -

ย้ายสังกัดมาจากวัด – ตำบล – อำเภอ – จังหวัด -

มาอยู่วัดปัจจุบัน เมื่อวันที่ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ใบสุทธิเลขที่ ๓๐ / ๒๔๙๒

มี พระครูวินัยธรเล็ก ปภสฺสโร เป็นเจ้าอาวาส วัดหนองบัว อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร

วิทยฐานะ

สามัญศึกษา

ชั้นสูงสุด จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๘๓ นามสถานศึกษา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีย์ อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี

พระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ชั้นสูงสุด สอบได้นักธรรมชั้น เอก พ.ศ. ๒๔๙๖ สำนักเรียน วัดหนองบัว / คณะจังหวัด สมุทรสาคร

พ.ศ.๒๕๒๕ จบหลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการ รุ่นที่ ๑

พระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ชั้นสูงสุด ประโยค………………… พ.ศ. ……………วัด……………สำนักเรียน / คณะจังหวัด………………..

ปัจจุบันกำลังศึกษา นักธรรมชั้น………………….บาลีประโยค…………………

ตำแหน่งหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองบัว

พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นเจ้าคณะตำบลหนองบัว (หนองสองห้องเดิม)

พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นผู้รักษาการแทนเอาวาสวัดธรรมจริยาภิรมย์

พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นประธานกรรมการหน่วย อ.ป.ต. ตำบลหนองบัว

พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว

พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว

พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว

สมณศักดิ์

ได้รับการแต่งตั้งเป็น เป็น พระครูชั้นประทวน พ.ศ.๒๔๙๙

ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี พ.ศ.๒๕๐๖

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าตำบลชั้นโท พ.ศ.๒๕๑๒

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก พ.ศ.๒๕๑๖