วัดท้องคุ้ง

, 30 เมษายน 2554

เป็นวัดโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2356
อุโบสถหลังใหม่ได้รับวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2499