วัดบางกอบัว

, 06 พฤษภาคม 2554

ที่อยู่ เลขที่ 4 หมู่ 3 ถนนเพชรหึงส์
ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-4610431
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2274 โดยมีชาวมอญชื่อ “มะทอ”
และ “ประทุม” สองสามีภรรยา ได้สร้างขี้นและขนานนามว่า
“วัดบางกะบัว” ต่อมาเพี้ยนเป็น “วัดบางกอบัว”