นายวิทยา นาราต๊ะ

, 11 พฤษภาคม 2554


ชื่อ-สกุล นายวิทยา นาระต๊ะ

เกิดวันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ อายุ ๔๘ ปี

องค์ความรู้ ด้านการเกษตร (การปลูกสตรอเบอรี่)

ที่อยู่ปัจจุบัน “สวนดอยแก้ว” บ้านเลขที่ ๑๐๓/๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อแก้ว

อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดองค์ความรู้ เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกร ทำการปลูกสตรอเบอรี่บนเนื้อที่ ๑๐ ไร่ เป็นผู้ที่ทำการเกษตรโดยนำความรู้ที่ได้ศึกษา นำมาค้นคว้า ทดลองด้านการเกษตร การปลูกสตรอเบอรี่ปลอดสารพิษ จนประสบความสำเร็จแล้วนำไปเผยแพร่ ถ่ายทอดแนวคิดการทำเกษตร ให้แก่ผู้อื่นจนเป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรทั่วไป ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดพัฒนาองค์ความรู้

๑. การทดลองและปรับปรุง

- ทดลองปรับปรุงสายพันธ์ โดยทำการเพาะเนื้อเยื่อไหลเนื้อเยื่อและเปลี่ยนวัสดุชำโดยใช้เซลเท(ถาดหลุมลึก)

- เปลี่ยนจากใช้ดินมาใช้วัสดุผสม เพื่อทำให้รากเจริญได้ดี อุ้มน้ำ มีอินทรีวัตถุ

– ยกรางขึ้นทำเป็นไหลลอยฟ้า มีโรงเรือนซึ่งสะดวกต่อปฏิบัติงานพื้นที่น้อยได้จำนวนไหลไม่ค่อยเป็นโรคเพราะไม่ได้สัมผัสกับดินและฝน ซึ่งส่วนใหญ่โรคมักจะเกิดจากชั้นในดินมาก่อน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การถ่ายทอดองค์ความรู้

๑. ให้ความรู้และแนะนำ วิธีการชมสวนให้กับมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนบ่อแก้วเพื่อให้เด็กสามารถนำนักท่องเที่ยวชมสวนในเขตตำบลบ่อแก้ว เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เด็กนักเรียน

๒. เรื่องการปลูกสตรอเบอรี่/โรค แมลงที่มีผลทำให้สตรอเบอรี่เสียหายและเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในสวนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่,แม่โจ้,เกษตรศาสตร์,ราชภัฎเชียงใหม่

๓. เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สมุนไพรในการไล่แมลงและการใช้ปุ๋ยชีวภาพให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่สมาชิก ๓๒๐ ราย

๔. เป็นที่ปรึกษากลุ่มแม่บ้านในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี่.

๕. เป็นวิทยากรร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน ในเรื่องการปลูกสตรอเบอรี่และแนวการใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

๖. สวนดอยแก้ว เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับเกษตรกร ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดการยอมรับ เกียรติคุณ รางวัล

๑.ผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙

๒. ผลิตภัณฑ์ผลสตรอเบอรี่สด ได้รับการคัดสรร ระดับ ๒ ดาวและไวน์สตรอเบอรี่ได้รับ

การคัดสรร ระดับ ๒ ดาว ในปี ๒๕๔๗ และในปี ๒๕๔๙

๓.ได้รับรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร(ผลสตรอเบอรี่สด)

– ปี ๒๕๔๗ รางวัลที่ ๒

– ปี ๒๕๔๙ รางวัลที่ ๒

๔. ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากสื่อหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศในการเที่ยวชมสวนและการเก็บผลผลิตที่ปลอดสารพิษ