พิธีทำขวัญข้าว

, 02 มกราคม 2553

เป็นประเพณีที่เชื่อกันว่ามีเทพเจ้าเป็นเจ้าของมีอำนาจในการดลบันดาลให้ผู้ปลูกได้ผลผลิตมากหรือน้อย คือ " เจ้าแม่โพสพตามตำนานกล่าวว่า ประชาชนไม่ให้ความสำคัญแก่เจ้าแม่โพสพ เพราะหลังจากเจ้าแม่โพสพกำเนิดสัตว์โลกต่างพูดจากันเข้าใจ แต่ชาวบ้านกลับคิดว่าพระพุทธเจ้ามีความสำคัญที่สุด ดังนั้นนางจึงหนีไปอยู่ที่ถ้ำอันห่างไกล ทำให้นาข้าวของชาวบ้านได้ผลผลิตไม่เต็มที่ ชาวบ้านจึงทูลถามพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงตรัสว่าชาวบ้านไม่รู้จักบุญคุณของนาง จากนั้นพระพุทธเจ้าให้มาตุลีแปลงตัวไปเป็นปลาสลาดไปบอกนาง แต่นางได้ฝากเม็ดข้าวเก้าเม็ด และกำชับให้ระลึกถึงนาง นางจะมาเยี่ยมปีล่ะหน และจะต้องมีปลาสลิดเป็นเครื่องเซ่น ด้วยเหตุนี้ชาวนาจึงทำขวัญข้าว เพื่อระลึกถึงบุญคุณของแม่โพสพจนถึงทุกวันนี้ อำเภอบ้านฉาง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อนได้อนุรักษ์ประพณีดังกล่าวเอาไว้เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษ