วัดสองแพรก

, 01 มกราคม 2553

เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณร เป็นสถานที่ประกอบพิธีในวันสำคัญทางศาสนาและเป็นศูนย์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น