มัสยิดอัสสาลาม

, 01 มกราคม 2553


เป็นศาสนสถานสำหรับประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในชุมชนทะเบียนเลขที่ 339 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2540

ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อิหม่าม นายอาแด ดอเลาะแซ

คอเต็บ นายคอเล๊ะ ไซซิง

บิหลั่น นายปะจู มูซอ