โครงการหลวงขุนวาง

, 20 พฤษภาคม 2554


โครงการหลวงขุนวางตั้งอยู่ บ้านขุนวาง หมู่ ๑๒ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร โครงการหลวงขุนวางเป็นแหล่งปลูกพืชเมืองหนาวนานาชนิด เช่น ดอกเบญจมาศ วานิลา องุ่นดำไร้เม็ด และชาจีน เป็นต้น มีทัศนียภาพที่สวยงาม อากาศดีตลอดทั้งปี สามารถเยี่ยมชมแปลงดอกเบญจมาศนอกฤดูกาลที่ใหญ่ที่สุดของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ชมการปลูกวานิลา การปลูกชาจีน และองุ่นไร้เมล็ด มีที่พักในศูนย์ฯ และมีสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เบอร์โทร ๐๕๓-๒๒๙๖๔๕