นายอินสอน สุริยงค์

, 23 พฤษภาคม 2554


นายอินสอน สุริยงค์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๖ บ้านออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๕๙๓๕๙,๐๘๑-๘๘๔๐๙๒ เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรปลอดสารพิษ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่าง ๆ ผลิตดินปลูกอินทรีย์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบัน และยังมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตสารขับไล่แมลง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ ในด้านการทำเกษตรปลอดสารพิษ ได้ทำเกษตรแบบผสมผสานกับการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ ทำเชื้อเห็ดและเพาะเห็ด ทั้งนี้ได้ผ่านการอบรมและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตสู่ระดับสากลและมาตรฐานอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในด้านการเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมแก่เยาวชนเกษตรลุ่มน้ำโขง ประเทศลาว กัมพูชา พม่า เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางเกษตรอินทรีย์และเกษตรรพอเพียง โดยจัดตั้งศูนย์อบรมสวนเกษตรธรรมชาติแม่ออน หมู่บ้านออนหลวย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจในด้านเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ได้ทำการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน และมีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๕๐ รุ่น สิ่งสำคัญในการอบรมแต่ละครั้งถือเป็นวิทนยาทาน ไม่ใช่ผลประโยชน์เชิงธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์