การจักสานไม้ไผ่

, 26 พฤษภาคม 2554
การจักสานไม้ไผ่ : เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการนำวัตถุดิบในชุมชน มาจักสานเพื่อเป็นเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำ ประเภท ไซ ฆ่อง โดยในสมัยโบราณ ชาวบ้านนิยมนำไม้ไผ่มาจักสานทำเครื่องใช้ในครัวเรือน เนื่องจากในหมู่บ้านสามารถหาไม้ไผ่ ได้ง่าย อาชีพส่วนใหญ่ทำการเพาะปลูก ทำให้ชาวบ้านถูกปลูกฝังการใช้ชีวิต และซึมซับภูมิปัญญาในการทำนาและการจักสานมาอย่างยาวนานหลายช่วงอายุ โดยการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาสานทำเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น เครื่องมือหาปลา กระด้ง ตะแกรง กระบุง สุ่ม หวด ตะข้อง ไซ ฯลฯ เมื่อเหลือใช้ก็นำไปขายที่ตลาด