วัดห้วยปลากั้ง

, 26 พฤษภาคม 2554

วัดห้วยปลากั้ง เป็นศาสนสถาน ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน มีเสนาสนะต่าง ๆ มากมายภายในวัด ล้วนแต่มีความสวยงามและน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ภายในวัดยังมี พบโชคธรรมเจดีย์ ที่สวยงาม
ปัจจุบันมี พระพบโชค ติสฺสวํโส มาไพศาลกิจ
เป็นเจ้าอาวาส