วัดเขาป่าแก้ว

, 27 พฤษภาคม 2554


วัดเขาป่าแก้ว ตั้งอยู่ที่ ม.1 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากกรมป่าไม้ จำนวน พื้นที่ 15 ไร่ และมีอาณาเขต ดังนี้ทิศเหนือ จด ถนนสาธารณะวังน้ำเย็น – ตาหลังในทิศใต้ จด ที่ดินนางเย็นจิตร ลีลาสถาพรชัยทิศตะวันออก จด หมู่บ้านวังน้ำเย็นหมู่ 1ทิศตะวันตก จด ที่ธรณีสงฆ์ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2524ได้รับอนุญาตตั้งวัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2527 กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตรภายในวัดประกอบด้วย อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้1. อุโบสถทรงจตุรมุข แบบลพบุรีร่วมสมัย เป็นอุโบสถที่มีศิลปะงดงาม จำนวน 1 หลัง2. ศาลาการเปรียญ จำนวน 1 หลัง3. กุฏิ จำนวน 60 หลัง4. โรงครัว จำนวน 1 หลัง5. ศาลาธรรมสังเวช จำนวน 1 หลัง6. ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 3 หลัง7. ศาลาปฏิบัติธรรม จำนวน 1 หลัง8. เมรุ จำนวน 1 หลังโดยมี พระครูรัตนวรรณาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่องค์แรกจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เป็น เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น ด้วยลักษณะพื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบติดเนินเขา บริเวณโดยรอบเป็นที่ราบสลับเนินเขา จำนวน 3 ลูก รอบข้างมี หมู่บ้าน และไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น ประมาณ 4 กิโลเมตรความเป็นมาเดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าดงดิบ เมื่อประชาชนได้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น จึงมีความต้องการร่วมกันที่จะสร้างวัด เพื่อประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์รวมจิตใจ จึงได้ร่วมมือกันสร้างวัดเขาป่าแก้วขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2516 โดยนายโป๊ะ บุญชาลี ถวายที่ดินจำนวน 30 ไร่ ร่วมกับชาวบ้านถวายที่ดินบริเวณเนินเขาสีเสียดที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันให้สร้างวัด หลังจากนั้นได้นิมนต์พระอธิการสมบูรณ์ วรญาโณ (ปัจจุบันได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น พระครูวรญาโณภาส) เจ้าอาวาสวัดกลางโสภา ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก มาจำพรรษา แต่ท่านมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเขาป่าแก้ว ตามที่รับปากกับชาวบ้านได้ จึงได้นิมนต์หลวงพ่อสะอาด อคฺควณฺโณ ปัจจุบันได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระครูรัตนวรรณาภรณ์ มาจำพรรษาแทน หลังจากนั้น ชาวบ้านคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยพร้อมวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง และร่วมมือกันก่อสร้างวัดจนสำเร็จลุล่วง และมอบหมายให้นายเฉลิม สิงห์โตนิเวศน์ เป็นผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตต่อทางราชการจนได้รับอนุญาต ปัจจุบันมีที่ดินของวัดและที่ธรณีสงฆ์ ประมาณ ๖๐ ไร่สำหรับการตั้งชื่อว่า วัดเขาป่าแก้ว นั้น เนื่องจากเดิมบนเนินเขาสีเสียดนี้ มีต้นสีเสียดขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีต้นแก้วขึ้นอยู่มากมาย ซึ่งลำต้นแข็งแรง ใบสวย ดอกหอม ชื่อก็เพราะ จึงใช้ตั้งชื่อวัดดังกล่าว ภายในวัดยังมีพระบรมสารีริกธาตุ ได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งในช่วงวันสงกรานต์เดือนเมษายน ชาวอำเภอวังน้ำเย็นจะจัดงานประเพณีสงกรานต์และแห่พระบรมสารีริกธาตุ เป็นประจำทุกปีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตต่อไป รางวัลที่ได้รับและเป็นสถานที่ตั้ง ดังนี้๑. วัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการศาสนา๒. วัดพัฒนาดีเด่นอันดับ ๒ ของจังหวัดปราจีนบุรี กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์๓. วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นของกรมการศาสนา๔. วัดอุทยานการศึกษาของกรมการศาสนา๕. ศูนย์อบรมพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดสระแก้ว๖. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระแก้ว แห่งที่ ๑๗. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเขาป่าแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว๘. สนามสอบสนามหลวงประจำอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว๙. ศูนย์ประสานงานการจัดการความขัดแย้งชุมชนจังหวัดสระแก้ว๑๐. วัดที่ส่งเสริมสุขภาพดีเด่น