การสานกระจูด

, 27 พฤษภาคม 2554


“การสานกระจูด” ตำบลโคกเคียน "กระจูด" (พรรณไม้ชนิดหนึ่ง Lepironiaarticulata Domin ในวงศ์ Cyperaceae) ลำต้นกลมในกลวงและมีเยื่ออ่อนหยุ่นคั่นเป็นข้อๆ การนำกระจูดมาทำเครื่องจักสานจะต้องทุบให้แบนแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนที่จะสานเป็นเครื่องจักสาน หัตถกรรมกระจูดบ้านทอน ตำบลโคกเคียน นับเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านทอน ตำบลโคกเคียน ในการนำต้นกระจูด ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติมาเตรียมการผ่านกรรมวิธีในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การถอน การคัดต้นกระจูด การนำมาคลุกดินโคลนขาวเพื่อให้คงทน การตากแห้ง การรีดให้เรียบ ยอมสี แล้วสานเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้สอยในชีวิตประจำวันที่มีมาตั้งแต่อดีต และได้ปรับเปลี่ยนพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการใช้สอยในสภาวะของสังคมในยุคปัจจุบัน