เซิ้งกลองยาว ตำบลหินดาต

, 31 พฤษภาคม 2554


เซิ้งกลองยาวเป็นการแสดงพื้นบ้านทางภาคอิสานถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวบ้าน มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ระหว่างชาย-หญิงในหมู่บ้านได้พบปะกัน เมื่อว่างเว้นจากการทำไร่ ทำนา การเลี้ยงสัตว์ การแสดงพื้นบ้านเซิ้งกลองยาว มีผู้แสดงตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไปไม่จำกัดจำนวนชายหรือหญิงจะพบเห็นในงานเทศกาล หรืองานบุญของท้องถิ่นนั้น อาทิ บุญบั้งไฟ แห่นางแมว โดยมีเครื่องดนตรีพื้นบ้านประกอบด้วย แคน กลองยาวอิสาน โหวด พิณ ฉิ่ง ฉาบ ให้จังหวะในการเซิ้งที่สนุกรื่นเริงปัจจุบันยังพบการแสดงพื้นบ้านเซิ้งกลองยาวในหมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งลุงสมาน ราษีใส ได้เล่าให้ฟังว่า ในสมัยก่อนคนอิสานจะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เวลาพาสัตว์ไปกินหญ้าระหว่างนั้นก็จะร่วมร้องเล่นกันหรือหลังจากว่างเว้นจากการทำงาน ต่อมาก็ได้ถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านเซิ้งกลองยาว ให้แก่คนในหมู่บ้านทั้งชายและหญิง รวมทั้งเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ร่วมอนุรักษ์ สิ่งดีงามในท้องถิ่นอีกด้วย