วัดท่าพิกุล

, 01 มิถุนายน 2554

พระครูวิบูลวรนาถ เจ้าอาวาสวัดท่าพิกุล จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม มีกิจกรรมหลักที่จัด คือ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณี วัดได้จัดสมุดลงนามสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เจริญรอยตามพระยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบต่อไป

วัดไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสทรงมี พระชนมพรรษา 84 พรรษา
มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีการเข้าวัดที่ถูกต้อง

เชิญชวนให้ข้าราชการและประชาชนเข้าวัด ในวันพระ

ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม (รักษาศีล เจริญจิตภาวนา นั่งสมาธิ ฟังธรรม ฟังเทศน์)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับองค์กรภาคีในท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพระ

มีการเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเข้าวัด
วัดท่าพิกุล 153/4 หมู่ 1 ตำบลสากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 66160