การทำด้ามมีดขวาน

, 01 มิถุนายน 2554

นับตั้งแต่อดีตประชาชนในท้องถิ่นของตำบลเขาขาวส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา ทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้ ในการประกอบอาชีพดังกล่าวข้างต้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท คนในท้องถิ่นจึงคิดค้นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง
หลังจากที่มีการประดิษฐ์คิดค้นมีดที่ทำจากเหล็กในสมัยนั้น ชาวบ้านในตำบลก็ได้ซื้อมีดเหล็กและได้ไปตัดกิ่งไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็งบริเวณบ้านหรือในป่ามาทำด้ามมีด ขนาดความยาวของด้ามก็ขึ้นอยู่กับชนิดของงานในแต่ละครัวเรือนปัจจุบันการทำด้ามมีดเพื่อใช้เองก็มีอยู่บ้างในตำบลนี้ แต่ก็อยู่ในกลุ่มของคนวัยชรา หนึ่งในนั้นก็มีนายสกล มณีโสภา ที่นิยมทำด้ามมีดเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและวางจำหน่ายตามท้องตลาด ความสามารถเหล่านี้ท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้และถูกปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกของครอบครัวมาจากบรรพบุรุษ คือ นายบ่าว มณีโสภา มีศักดิ์เป็นพ่อ ขณะนี้ราคาด้ามมีดขวานที่ส่งให้กับท้องตลาดมีราคาด้ามละ ๕๐ บาท

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายสกล นามสกุล มณีโสภา เกิดวันที่ ๑ เดือน มกราคา พุทธศักราช ๒๔๘๓ อายุ ๖๐ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ ๙๑๑๑๐
วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา -
ประวัติครอบครัว
บิดาชื่อ นายบ่าว มณีโสภา มารดาชื่อ นางหยำ มณีโสภา มีอาชีพ เกษตรกรรม
เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวนพี่น้อง ๓ คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
คนที่ ๑ นางหยัน ปานแดง
คนที่ ๒ นายสกล มณีโสภา
คนที่ ๓ นายผล มณีโสภา