วัดโนนสะอาด

, 01 มิถุนายน 2554


เป็นสถานจัดกิจกรรมทางศาสนาของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนานิกชนในหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรม ประเพณี วัฒนธรรม และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน มีที่ดิน ๙ ไร่ ๘๐ ตารางวา สร้างอุโบสถเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐.๐๖ เมตร ยาว ๓๘.๘๐ เมตร