การทำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

, 01 มิถุนายน 2554

จุดเริ่มต้นของภูมิปัญญา
จากสภาพสังคม และเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทย เช่นค่าครองชีพสูง สินค้าอุปโภค และบริโภค มีราคาแพง ตลอดจนมีผลต่อการว่างงาน เป็นอย่างมาก ประชาชนต้องมีการอพยพย้ายถิ่นไปหางานทำกันอย่างแพร่หลาย เช่นเดียวกับ นายสมพร ใจดี ที่ได้ย้ายถิ่นจากจังหวัดนครราชศรีมา เพื่อมาหางานทำในต่างจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร สงขลา เป็นต้น
แต่เดิมนายสมพร ใจดี เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพค้าขายต้นไม้ และอาชีพการเป็น แต่ด้วยการไปพบเห็นสิ่งต่าง ๆมากมาย ประกอบกับได้รู้จักกับอาจารย์ทวีไทย บริบูรณ์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านจักรยาน ผู้ให้แนวความคิดเรื่องการนำกะลามะพร้าวที่เหลือใช้ในท้องถิ่นของตนเองมาเปลี่ยนให้มูลค่าเพิ่ม โดยการนำกะลามาทำมาผลิตเป็นเครื่องใช้ในการปลูกต้นไม้ โคมไฟ ของตกแต่ง และประดับในบ้าน เป็นต้น
นายสมพร ใจดี ได้แต่งงานกับ นางทัศนี ใจดี แล้วได้ย้ายจากจังหวัดสงขลามาอยู่ ณ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และที่ยึดการทำผลิตภัณฑ์จากกลามะพร้าวเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ ๕ ปี ได้ ปัจจุบันมีผู้สนใจ ผลิตภัณฑ์จากกลามะพร้าว เป็นอย่างมาก นายสมพร ใจดี ได้นำไปจำหน่ายในงานเทศกาลต่างๆ เช่นงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต งานเกษตรมอ.หาดใหญ่ งานของดี ๔ ภาค จังหวัดข่อนแกน เป็นต้น

ประวัติครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประวัติส่วนตัว
ชื่อนายสมพร ใจดี เชื้อชาติไทย สัญญาติไทย
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓๓๐๑๓-๐๐๓๐๒-๔๙๘
วัน เดือน ปี เกิด ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ อายุ ๔๔ ปี ภูมิลำเนา
(บ้านเกิด) จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ๙๑๑๕๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๗๖๗๙๐๐๑ สถานที่ทำงาน ๑๒๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๙๗๑๑๗๔ วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา ปวช.
ประวัติครอบครัว
ชื่อบิดา นายยอด ใจดี อาชีพบิดา ข้าราชการนาญ
ชื่อมารดา นางแหล่ อาชีพมารดา แม่บ้าน
เป็นบุตรคนที่ ๔ ในจำนวนพี่น้อง ๔ คน มีดังนี้
๑.ชื่อ-นามสกุล นายกรณ์ ใจดี อาชีพ ลูกจ้าง
๒.ชื่อ-นามสกุล นางอำภรณ์ ใจดี อาชีพ ข้าราชการ
๓.ชื่อ-นามสกุล นายสุรพล ใจดี อาชีพ ข้าราชการ
๔.ชื่อ-นามสกุล นายสมพร ใจดี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

ชื่อภรรยา นางทัศนี ใจดี (นามสกุลเดิมของภรรยา ) ไชยมณี อาชีพ ค้าขาย มีบุตร(ชาย) ๓ คน (หญิง) ๑ คน รวมทั้งหมด ๔ คน ได้แก่
๑. ชื่อ-นามสกุล เด็กชายฟาลัม ใจดี อาชีพ นักเรียน
๒.ชื่อ-นามสกุล เด็กชายจิรพัฒน์ ใจดี อาชีพ นักเรียน
๓. ชื่อ-นามสกุล เด็กชายอิสมาแอล ใจดี อาชีพ -
๔.ชื่อ-นามสกุล เด็กหญิงกชกร ใจดี อาชีพ -

ประวัติชีวิต และผลงาน
๑ ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพ สามารถทำของที่ระลึก ของประดับตกแต่งบ้าน กระถางปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ จากกะลามะพร้าวที่เหลือใช้แล้ว
๒ การได้รับความเชี่ยวชาญของภูมิปัญญาด้านการทำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
- ได้รับแรงบันดาลใจจากการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จักยานของอาจารย์ทวี บริบูรณ์ และอาจารย์ท่านนี้ได้เป็นผู้ให้แนวคิดเรื่องผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ประสบการณ์การทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ
1 ความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการทำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวมีดังนี้คือ
– สามารถทำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวเป็นอาชีพเพื่อหารายได้ให้แก่ครอบครัว
– นำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวไปแสดง และจำหน่ายในงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
– นำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวไปแสดง และจำหน่ายในงานเกษตรมอ.หาดใหญ่
– นำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวไปแสดง และจำหน่ายในงานของดี ๔ ภาค จังหวัดข่อนแก่น

ระยะเวลาในการทำนำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
- ทำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว เป็นระยะเวลา ๕ ปี

วิธีการถ่ายทอดและการพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
- ใช้วิธีถ่ายทอดเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติหรือการสาธิต
4 ผู้รับการถ่ายทอดความรู้การทำข้าวซ้อมมือ ในระบบโรงเรียน /นอกระบบโรงเรียน / ตามอัธยาศัย จำนวน ๒๐ คน
5 ผู้รับการถ่ายทอดนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๒๐ คน
ได้แก่ กลุ่มประชาชนในจังหวัดภูเก็ต (ผู้มาร่วมงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
6 ประสบการณ์หรือความเชียวชาญอื่น ๆ
- เป็นช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม
- สามารถเป็น DJ (เคยทำงานเป็น DJ คลื่นจังหวัดสงขลา)
- สามารถขยายพันธ์ไม้ (เคยประกอบอาชีพขายต้นไม้)

การถ่ายทอดข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑ การทำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
- วัสดุ / อุปกรณ์
๑. กะลามะพร้าว
๒. รากไม้
๓. ไม้แผ่น (สำหรับทำฐาน)
๔. หินเจียร
๕. สว่านแท่น
๖. สว่านมือ
๗. สว่านไขขวง
๘. ตะปูเกียว เบอร์ ๗×๓
๙. ดินสอสำหรับวาด
๑๐. เล็คเกอร์
๑๑. หน้ากากปิดจมูก
- กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
๑. เตรียมกะลามะพร้าวคัดเลือกกะลาที่มีทรงลึกๆ
๒.ขัดผิวกะลามะพร้าวทั้งภายและภายใน และตัดปลายปากกะลามะพร้าวให้ เสมอกันโดยรอบ
๓. ทำหยักลายปลายขอบ กะลามะพร้าว
๔. เจาะระบายรูใหญ่ขอบกะลา จำนวน ๑ รอบ ตามด้วยระบายรูเล็กจำนวน ๒ รอบ
๕. วาดลวดลายตามต้องการ และเจาะให้เป็นลายตามต้องการ และขัดในกะลา ล้างให้สะอาด นำไปตากแดดให้แห้ง
๖. จากนั้นเริ่มนำส่วนของรากไม้มาขัด และทำความสะอาด
๗. นำไม้แผ่นสำหรับทำฐานรองรากไม้มาขัดให้สะอาด
๘.นำรากไม้ แผ่นรองฐาน ไปเชื่อมต่อกับกะลาที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ตะปูเกียวแล้วนำไปลงเล็คเกอร์ อันเป็นเสร็จสมบูรณ์