นายมานะ ปานทอง

, 03 มิถุนายน 2554

ชื่อ นายมานะ นามสกุล ปานทอง อายุ ๕๐ ปี
วุฒิการศึกษา ม. ๖
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ ๓๙/๑ หมู่ที่ ๕
ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ แสวงหา จังหวัด อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ ๑๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๗-๑๒๑๐๙๗๓

ครอบครัว
ชื่อภรรยา นางสมใจ ปานทอง อายุ ๕๐ ปี อาชีพ เกษตรกร ,แม่บ้าน
มีบุตรทั้งหมด ๒ คน ได้แก่
๑. นายกิตติศักดิ์ ปานทอง
๒. เด็กชายไกรวิชญ์ ปานทอง

ประสบการณ์ทางด้านอาชีพ
การผูกผ้าประดับงานพิธีต่าง ๆ รถขบวน ๒๐ รับผูกผ้างานพิธีต่าง ๆ รถขบวนแห่เทียน ประกวดพาเหรด ฯลฯ ในเขตจังหวัดอ่างทอง และสิงห์บุรี

ผลงานที่สร้างชื่อเสียง
เป็นผู้มีฝีมือในการผูกผ้าประดับหน่วยงานและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดอ่างทอง และสิงห์บุรี

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
ได้รับวุฒิบัตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผูกผ้าประดับงานพิธีจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จากงานไหว้ครู ของวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

หลักในการดำเนินชีวิต
มานะ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

ความสามารถพิเศษที่พร้อมถ่ายทอด
ถ่ายทอดการผูกผ้าได้ทุกขั้นตอนและทุกวิธีที่ต้องการให้ถ่ายทอด