วัดปัจจันตบุรี

, 09 มิถุนายน 2554

วัดปัจจันตบุรี(วัดบ้านแดนเมือง) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2320 เป็นวัดที่มีหลักศิลาจารึก มีจำนวน ๒ หลัก จารึกด้วยรูปอักษรไทยอีสานซึ่งเก่าแก่ที่สุด และปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน