ผ้าห่มสี่เขา

, 13 มิถุนายน 2554

ประวัติความเป็นมา
จากการยืนยันและคำบอกเล่าของบุคคลดังต่อไปนี้
1. นางแฉล้ม สาลีนันท์
2. นางพนม สุรินทะ
3. นางวาสนา พัฒคาต
ทั้งสามท่านได้ยืนยันว่า มีการทอผ้าพื้นเมือง สืบทอดกันมาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่น มีการริเริ่มใช้ผ้าฝ้ายเมื่อยุคเศรษฐกิจย่ำแย่เพิ่มมากขึ้นโดยจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งมี นางพนม สุรินทะ นางแฉล้มสาลีนันท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการในการทอผ้าห่มสี่เขา ได้มีการถ่ายทอดให้แก่สมาชิกและเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบลวดลายให้กับสมาชิกกลุ่ม ประธานกลุ่มปัจจุบันคือ นางพนม สุรินทะ
เอกลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
• เอกลักษณ์
-ใช้สีธรรมชาติในการย้อมผ้า
-เป็นผ้าทอด้วยมือ
-ทอด้วยฝ้ายตลอดผืน
• ลวดลาย
-ทอตามลวดลายโบราณที่มีการสืบทอดกันมา เช่น สี่เขาลายดอกแก้ว , ลายคลื่นทะเล ,ลายเกล็ดเต่า
-มีการคิดค้นลวดลายใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆ
• ร่องรอย/หลักฐานที่อ้างอิง/โบราณศิลปวัตถุ
สามารถพบเห็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านจะใช้ผ้าห่ม ผ้าตัดเป็นเสื้อ ผ้าถุงนุ่ง เมื่อเวลามีกิจกรรมหรือประเพณีในหมู่บ้าน
กระบวนการผลิต
นำดอกฝ้ายที่เก็บมาไว้นำไปทำความสะอาดโดยเก็บเศษใบไม้หรือเศษหญ้าที่ติดมากับดอกฝ้ายออกให้หมดแล้วนำดอกฝ้ายไปผึ่งแดดพอสมควร แล้วนำไปอิ้ว ด้วย “ อิ้ว” เพื่อเอาเมล็ดออก ( อิ้ว..เป็นเครื่องมือในการอิ๊วฝ้าย ทำจากไม้) แล้วนำไปดีดด้วย “คันโต้ง”เพื่อให้ดอกฝ้ายที่อิ้วนั้นละเอียดเป็นผงปุยนุ่น แล้วนำไปเข็นด้วย “หลา”ก็จะได้เป็นเส้นด้าย ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นการผลิตด้วยมือทั้งสิ้นในปัจจุบันได้มีการวิวัฒนาการในการ อิ้วฝ้ายโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทำให้การผลิตสะดวกและรวดเร็วชั้นตอนสุดท้าย วิธีการทอเป็นผืนโดยนำฝ้ายที่ปั่นแล้วมากางที่กี่แล้วทำการทอด้วยมือมัดฝ้ายเป็นลวดลายต่างๆในเขาสี่เขาแล้วทอเป็นผืนตามขนาดที่ต้องการ