คูเมืองโบราณ (ลูกที่ 2)

, 14 มิถุนายน 2554

เป็นส่วนหนึ่งของคูเมืองบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่อาจมีอายุเก่าแก่ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายราว 2,000 ปีมาแล้ว