ต.เวียง

อาคารที่ว่าการอำเภอเทิง หลังเดิม

อาคารที่ว่าการอำเภอเทิง หลังเดิม ตั้งอยู่บ้านเวียงใต้ เลขที่ ๒๕ หมู่ ๑๕ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน กศน.อำเภอเทิง ขอใช้เป็นที่ทำงาน อาคารสร้างแบบ “ทรงปั้นหยา” หลังคามุงด้ว เพิ่มเติม

วัดร่องริว

วัดร่องริว ตั้งอยู่บ้านร่องริว หมู่ ๑๒ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด จำนวน ๖ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา ได้รับการอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๔ และ เพิ่มเติม

วัดอุธราราม

วัดอุธราราม ตั้งอยู่บ้านทุ่งขันไชยหมู่ ๗ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่ตั้งของ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๖ บริหารงาน โดยพระครูวีรศา เพิ่มเติม

สมาคมพ่อค้าอำเภอเทิง

สมาคมพ่อค้าอำเภอเทิง ได้ยื่นขอจดทะเบียนสมาคม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๖ หมู่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน นายเจริญเมือง ก้านแก้ว เป็นนายกสมาคมพ่อค้าอำเภอเทิง สมาคมพ่อค เพิ่มเติม

นายประชัน บุญศรี

นายประชัน บุญศรี เป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นไปตาม พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ อาศัยอยู่บ้านห้วยผึ้ง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเกิดเมื่อวันที่ ๑๓ ก เพิ่มเติม

นายศรีนวล ทันตา

นายศรีนวล ทันตา ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้รับการแต่งตั้งตาม พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับการรับรองและแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖เป็นตัวแทนจากเครือข เพิ่มเติม

สรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ

พระธาตุจอมจ้อ เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และเป็น ๑ ในพระธาตุ ๙ จอม ที่ศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดเชียงราย มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เป็นประจำทุกปี ในวัน “วิสาขบูชา” วั เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตั้งอยู่บ้านร่องริว ตำบลเวียง อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย บริเวณ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเทิง ปัจจุบันมี นายสวาท สมใจ เป็นนายกองค์ การบริหารส่ว เพิ่มเติม

สถานธรรมไท่ เฉิง ถาน

สถานธรรมไท่ เฉิง ถาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ บ้านเวียงดอนชัย ต.เวียง อ.เชียงของ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ โดยอาจารย์อารีย์ มหาศรานนท์ เป็นสถานธรรมคำสอนให้ยึดมั่นและปฏิบัติในคุณธรรม ๘ ประการ สอนให้คนมีความกต เพิ่มเติม

วัดทุ่งดุก

วัดทุ่งดุก ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔ ม.๔ ต.เวียง อ.เชียงของ โดยเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๖ มีนายธิ วิเศษ เป็นผู้ใหญ่บ้านได้พาชาวบ้านมาถางป่าสร้างวัด แต่ต่อมาได้ย้ายไปสร้างวัด บริเวณข้างล่างดอยนี้ เนื่องจากมีสัตว์ป่าดุร้ เพิ่มเติม