โรงเรียนสมคิดวิทยา

โรงเรียนสมคิดวิทยา

โรงเรีนสมคิดวิทยา สังกัด สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา จัดการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนอย่างมีความสุข มีการพัฒน เพิ่มเติม

วงโปงลางโรงเรียนสมคิดวิทยา

วงโปงลางเยาวชน เริ่มจัดแสดงในปี พ.ศ. 2545 โดยนำดนตรีสากลมาผสมกับเครื่องดนตรีโปงลาง ใส่เนื้อร้องแบบจีน, สากล เพื่อความสนุกสนานแก่เด็ก ๆ ให้มีความรักในดนตรีพื้นบ้านของไทย รับแสดงในงานทั่วไป อำนวยการสอนโ เพิ่มเติม

คณะโขนโรงเรียนสมคิดวิทยา

คณะโขนเยาวชน เริ่มจัดแสดงตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 แสดงเรื่อง รามเกียรติ์ แบบกรมศิลปากร ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับเด็กระดับอนุบาล – ประถมศึกษา ในส่วนของเพลงหน้าพาทย์และบทแสดง ให้มีความกระชับ น่าสนใจ เพื เพิ่มเติม

ดร.ศศิธร สุขศิริ

นางศศิธร สุขศิริ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสมคิดวิทยา เป็นโรงเรียนภาคเอกชนที่เปิดการเรียน การสอนมากว่า 10 ปี โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 เป็นผู้ให้การสนับสนุนให้เด็กนักเ เพิ่มเติม