ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 6' 44.2411"
13.1122892
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 56' 6.7823"
99.9352173
เลขที่ : 119929
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์
เสนอโดย พิเชษฐ สวจ.เพชรบุรี วันที่ 19 ธันวาคม 2554
อนุมัติโดย เพชรบุรี วันที่ 24 ธันวาคม 2554
จังหวัด : เพชรบุรี
0 1535
รายละเอียด

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดกุฎีดาว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000 โทรศัพท์ 032-425189 โทรสาร 032-400834 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล (อนุบาล 1 –3) ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพื้นที่จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์เป็นเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม ที่เข้าร่วมดำเนินงานและจัดกิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ได้แก่

เป็นที่ตั้งศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นที่ตั้งของศูนย์อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะทั้งโรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม กับสำนักงานวัฒนธรรม เช่น การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การเข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น นำภูมิปัญญาเข้ามาสอนในโรงเรียน จัดอบรมเรื่องมารยาทไทยให้แก่นักเรียน

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 โดยเปิดสอนครั้งแรกระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 7 โดยมีพระครูปริยัติยานุโยค เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ มีนายบุญจง เทพเรณู เป็นครูใหญ่คนแรก ใช้อาคารเรือนไม้ 2 ชั้น 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง และเรือนชั่วคราว 3 หลัง เป็นอาคารเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปเสมาธรรมจักรอยู่บนจักร มีรัศมีเปล่งแสงพร้อม

คบเพลิง หมายถึง ความสดใสดุจดังแสงสว่างแห่งปัญญาควบคู่ด้วยคุณธรรม

จริยธรรมที่พึงถือปฏิบัติ นักเรียนทุกคนพึงยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

อักษรย่อของโรงเรียน“ป.ร.”ย่อมาจาก ปริยัติรังสรรค์ อักษรทั้งสองปักทึบด้วยด้ายสีน้ำเงิน

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

“พัฒนาการดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย”

คำขวัญโรงเรียน

“พัฒนาคน เพื่อพัฒนาสังคม”

สีประจำโรงเรียน

“น้ำเงิน – เหลือง”

- สีน้ำเงิน หมายถึง ความสดใสและมั่นคงในการปฏิบัติตนของนักเรียนให้เป็นผู้คิดดี ทำดี และปฏิบัติดี

- สีเหลือง หมายถึง ความเป็นผู้มีจิตใจงาม มีคุณธรรมและมีวินัยในตนเอง

ทำเนียบคณะผู้บริหาร

ลำดับที่

รายนาม

ดำรงตำแหน่งปี

1

พระครูปริยัติยานุโยค

พ.ศ. 2492

2

พระครูวชิรปัญญานุโยค

ผู้รับใบอนุญาต พ.ศ.2530 - ปัจจุบัน

ทำเนียบครูใหญ่

ลำดับที่

รายนาม

ดำรงตำแหน่งปี

1

นายบุญจง เทพเรณู

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2492

2

นายสุพล อนามัย

31 กรกฎาคม 2537 - ปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์
เลขที่ 57 หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ราชดำเนิน
ตำบล คลองกระแชง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
-
บุคคลอ้างอิง นางชูศรี เย็นจิตร์
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี อีเมล์ petburi_culture@hotmail.com
ถนน ดำเนินเกษม
ตำบล คลองกระแชง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
โทรศัพท์ 032-424324 โทรสาร 032-424325
เว็บไซต์ http://province.m-culture.go.th/petchaburi
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่